ลงทะเบียนใหม่ทุกคน รับสิทธิ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

ลงทะเบียนใหม่ทุกคน รับสิทธิ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

กระทรวงคลังประกาศ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ หรือ สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ใหม่ทุกรายเริ่ม 15 มีนาคมนี้ นายพรชัย จิรเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ายืนยันตัวตน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2565 ณวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 นโดยผู้ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย สำหรับจำนวนยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

กระทรวงการคลัง พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
กระทรวงการคลัง พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ


กระทรวงการคลัง พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการณวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15:00 น. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการพิจารณาคุณสมบัติจำนวนทรัพย์สิ้น 763,449 ราย ทั้งนี้การยืนยันตัวตนของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ หรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรัฐ เพื่อรับลงทะเบียนไปตามวันเวลาของแต่ละหน่วยงาน โดยการให้บริการช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้คำสั่งให้สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่เปิดให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาคณะมนตรีมีความเห็นชอบการจัดสรรประชาชน สวัสดิการใหม่ ตามคณะกรรมประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ และค่าประปา เป็นอีกหนึ่งมาตรการการจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี 2565 ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมาตรการบรรเทามีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระค่าน้ำค่าประปาแก่ผู้ที่มีบัตรทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการสามารถติดตามได้ดังนี้


 สวัสดิการค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

สวัสดิการค่าไฟฟ้า

ในปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้า จากมาตรการของรัฐบาลโดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากประชาชนใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อ เดือนติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ภายใต้มาตรการของผู้ที่ถือบัตรเป็นกรณีที่ผู้มี สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อ เดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อเดือนผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระไฟฟ้าของตนเองทั้งหมดโดยไม่มีส่วนลดใดๆ

สวัสดิการค่าน้ำประปา

สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยกรณีผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทต่อครัวเรือน หรือต่อเดือนแต่ไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเรือนผู้ที่ถือบัตรจะยังคงต้องรับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน ด้วยตนเองแต่หากผู้มีบาทใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับค่าน้ำประปาด้วยตนเองทั้งหมด

สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565


ปรับเปลี่ยนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟ และค่าประปา

โครงการในปี 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้า หรือค่าน้ำประปาโดยผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ จากเดิมรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และปี 2561 ต้องสำรองเงินจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้บริการก่อนล่วงหน้าโดยผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 และ 2561 จะได้รับเงินสนับสนุนคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลัง

แต่มาตรการใหม่ครั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยน เป็นภาครัฐโดยกระทรวงการคลังจะสนับสนุนค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ให้แก่ผู้บริการโดยตามข้อมูลผู้ที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขมาตรการบรรเทาทุกข์ กำหนดโดยวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนี้ จะทำให้ผู้มีบัตรไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการไปก่อนซึ่งเป็นการลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ที่ถือบัตร

สิทธิ์ค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่

  • สำนักงานไฟฟ้านครหลว (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.mea.or.th/map/district_office เบอร์โทรติดต่อ 1130
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ เบอร์โทรติดต่อ 1129
  • กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมมนาธารกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.sea.co.th/ เบอร์ติดต่อ 086-848-1248

สิทธิ์ค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่

  • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/ginfo/moreinfo.asp เบอร์ติดต่อ 1125
  • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.pwa.co.th/contents/about/headoffice เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนได้สำเร็จเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการปี 2565 แล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มี บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ รับบริการอยู่ ซึ่งหากลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟกับกฟน. หรือ กพภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 หรือลงทะเบียนกับ กทร.สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 และลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เมษายน 2566

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน และวันเวลาดังกล่าวเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับ กฟน.หรือ กฟภ.สำเร็จในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับกทรสำเร็จภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือนหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา กฟน. หรือ กพภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือนจะสามารถรับสิทธิ์ได้สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป และจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังใดๆทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามมาตรการบรรเทาให้ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2560 และ 2561 จะสามารถใช้สิทธิ์รอบใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนมีนาคม 2516 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการโครงการบรรเทาไปชำระ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สามารถเข้าร่วมโครงการบรรเทาได้ทุกคนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดสวัสดิการแบบที่ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ใช้บริการ 1 หน่วยงานเช่น เดียวกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าบริการได้เพียงผู้ใช้บริการ 1 หน่วยงาน

หรือสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการอัพเดทข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร

Related Posts