ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย 9 เมษายน

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย 9 เมษายน

วันสุดท้าย ของการ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขต และนอกเขต เชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างสถานที่ที่ตนเองอยู่ รีบมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย ในขณะนี้ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มากถ้าหากเทียบกับปีก่อน ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก็ได้ออกมาเชิญชวนขอให้คนไทยทุกคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ เลือกตั้งใหม่ หากวันที่ 14 พฤษภาคมไม่ว่าง ก็ยังพอมีเวลาอยู่ภายใน 2 วันที่เหลือ (กกต.) ก็ขอเชิญให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตรวจสอบได้อยากให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ

เพราะ การเลือกตั้ง เป็นบัตรเฉพาะหน่วย 9 แสนหน่วยเขตเลือกตั้ง และก็มีบัตร 9 แสนประเภท ซึ่งสามรถตรวจสอบได้ หรือว่าเป็นบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งไหนใครจะเอาไปทำอะไรก็สามารถพิสูจน์ และตรวจสอบได้ ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า วันสุดท้าย 9 เมษายน 2566
ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า วันสุดท้าย 9 เมษายน 2566


วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต อย่างถูกต้อง

วันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต คือวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงประกาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันนี้วันที่ 9 เมษายน หากไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตดังนี้

 1. เปิดลิงค์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต https://stat.bora.dopa.go.th
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. เลขรหัสหลังบัตรประชาชน ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข 12 หมายเลข
 5. ใส่ชื่อ-นามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าระบุวัน/เดือน/ปี เกิดตามบัตรประชาชน
 6. รหัสประจำบ้านที่อยู่มุมด้านบนขวาในทะเบียนบ้าน กดปุ่มตรวจสอบ และทำการยืนยัน
 7. เมื่อลงทะเบียนถูกต้อง ในหน้าแรกระบบจะพาท่านไปสู่ขั้นตอนถัดไป ระบบจะแสดงชื่อของผู้ลงทะเบียน และระบุเขตเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียนให้เลือกจังหวัดที่ท่านไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
 8. ใส่เขตตำบลที่ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้าใหม่ 2566 ระบบจะให้ระบุหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไปใช้สิทธิ์จากนั้นกดปุ่มยืนยัน
 9. เมื่อทำทุกขั้นตอนเรียบร้อย ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว และสามารถพิมพ์เอกสารขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น กับขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะใกล้ถึงนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมใช้สิทธิ์หรือการลงทะเบียน เลือกตั้งใหม่ ตามที่รัฐบาลได้กำหนด และเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
คุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย


คุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในเขต และนอกเขตจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และในขณะนี้การลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากำหนดไว้วันที่ 25 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 แล้วจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางรัฐบาลได้กำหนดดังต่อไปนี้

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เลือกตั้ง
 • มีสัญชาติไทย
 • หากเคยแปลงสัญชาติ ต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง
 • ไม่ถูกคุมขัง โดยของหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้การ เลือกตั้งล่วงหน้า สามารถทำได้ทั้งในเขตเลือกตั้งปัจจุบัน และนอกเขตเลือกตั้งปัจจุบันโดยผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ในเขตเรื่องตั้งกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขต โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ต่อนายทะเบียนนายอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง และใช้สิทธิ์เลือกตั้งณ.ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้ง


ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในปีปัจจุบัน 2566

ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย จะต้องเป็นผู้ที่อยู่นอกเขต หรือตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นคำขอคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เลือกตั้งใหม่ งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขต ต่อนายทะเบียน หรือนายอำเภอท้องถิ่น 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง และสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้งณ. ที่เลือกตั้งของจังหวัดที่ทำงาน หรืออาศัยอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีเขตเลือกตั้งใด มีการเลือกตั้งส.ส แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในเขตทะเบียนบ้านได้

Related Posts