สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รายเก่ารีบใช้สิทธิ์ ก่อนหมดเขต

สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รายเก่ารีบใช้สิทธิ์ ก่อนหมดเขต

สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ถือ บัตรคนจน รายเก่า ย้ำรีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขต 31 มีนาคม และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จสามารถใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ผู้อำนวยการนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ และการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้า เกี่ยวกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนแห่งปี 2565 โดยผู้ผ่านเกณฑ์ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกลุ่มดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มาดำเนินการยืนยันตัวตน และผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนแล้วแต่ไม่สำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2,030,967 ราย ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนดแ ละสามารถเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวัน ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยรายละเอียดช่วงวัน และเวลายืนยันตัวตนสามารถเริ่มต้นได้ตามเวลาดังนี้

สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ


ช่วงเวลายืนยันตัวตนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ และได้รับ สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
  • วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 26 เมษายน 2566 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ สิทธิ์ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคมเท่านั้น
  • วันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ 1 มีนาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์ย้อนหลัง จะให้เฉพาะวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้น

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ในการยืนยันตัวตน และต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารเนื่องจากการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ไปล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการสะดวกในการรับสิทธิ์สวัสดิการเพิ่มมากยิ่งขึ้น หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงิน ก้จะโอนเข้ากับบัญชีในอนาคต


ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบได้ที่

ในส่วนกรณีผู้ผ่านเกณฑ์ ที่ยืนยันตัวตนให้สำเร็จเนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยื่นยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลได้ณที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพฯ และหากตรวจสอบ และแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่ง  ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากกรณี เปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอให้ผู้ผ่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการลงทะเบียนเมื่อปี 2560 ถึง 2566 สามารถใช้ สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ และวงเงินในบัตรได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการในรอบปัจจุบันที่ผ่านโครงการสวัสดิการ บัตรคนจน และยืนยันตัวตนรอบใหม่ในปี 2565 สำเร็จ สามารถใช้สิทธิ์บัตรสิทธิ์การรอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป


วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟ และค่าน้ำฟรีปี 2566

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อ เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 50 หน่วยต่อ เดือนแต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อ ครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟ และค่าน้ำฟรี

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้ที่ได้รับ บัตรสวัสดิการ รอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทโดยส่วนเกินจะต้องชำระเอง
  • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเอง ทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

***หมายเหตุ ใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ต่อรหัสบ้าน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟ และค่าน้ำประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยเท่านั้น***

Related Posts