สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เงินเดือน :  15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

– ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม (วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมหม่อนไหม

– ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิบัติรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

– ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181086374537172.pdf

เว็บไซต์ : http://qsds.thaijobjob.com/


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts