สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง

สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง

สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง

บทสวดพลิกชีวิต แนวทางชีวิตให้ท่านได้เห็นมุมมองต่อกฎแห่งกรรม และจะ สวดมนต์อย่างไร ถึงจะได้ผลดี ชีวิตขึ้นอย่างอัศจรรย์ ทั้งเนื้อเรื่อง การงาน ความรัก สุขภาพ โดยท่านสามารถศึกษาจากจุดเริ่มต้น เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์มากมายเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม และเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆเมื่อท่านได้รับเรื่องราวจากประสบการณ์จริงจากเรื่องราวเหล่านั้นการ สวดมนต์พลิกชีวิต ก็เป็นอีกหนึ่งทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ผ่อนหนักกลายเป็นเบา และเมื่อทำการสวดเจ้ากรรมนายเวรจะต้องสามารถรับฟังธรรม และผลจากกฎแห่งกรรมที่ท่านได้สวดให้

สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง บทสวดพลิกชีวิต
สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง บทสวดพลิกชีวิต


บทสวด สวดมนต์พลิกชีวิต สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมอโหสิ

เมื่อเอ่ยถึง บทสวดมนต์ เจ้ากรรมนายเวรหลายคนก็อาจจะสงสัย สวดมนต์อย่างไร ถึงจะได้ยินไปถึงเจ้ากรรมนายเวร และสามารถบรรเทาความทุกข์ได้ โดยมีผู้คนกล่าวกันการเป็นจำนวนมากต้องสวดอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดี แต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีสวด และไม่รู้หลักการวันนี้ เรานำ บทสวดพลิกชีวิต ที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้แก่ผู้สวดดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 ครั้ง)

พุทธัง สาระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

——————————-

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

——————————-

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

——————————-

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชาจะระณะสัมปันโน สุขะโต โลกะวิทู

อนุตตโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวัตตาธัมโม สันธิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสันโค อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัดตาริ ภูริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะโต สาวะกะสังโฆ ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

——————————-

จุดเริ่มต้นกรณีสวดรอบที่ 2

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (เมตตา)

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (กรุณา)

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (มุทิตา)

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา)

———————————————————-

ทุกขโต ทุกขะฐานันติ วะทันติ พุทธา นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโนฯ

———————————————————-

พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ธัมมัง รักษา สังโฆ สังฆัง รักษาฯ

พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหังฯ

พุทโธ พุทธัง กัณหะ ธัมโม ธัมมัง กัณหะ สังโฆ สังฆัง กัณหะ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เมฯ*(สวดให้ตนเอง)

———————————————————-

นะสาเปเส พุรุอะกัง ปะริปัตตัง ปะริขันตัง

มัจจุราชา นะ ภาสะติ มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ

สุญญะโต โลกัง อะเวกขัสสุ …( ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการสวดให้)…

สะทา สะโต อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจะ เอวัง มัจจุตะโร สิยา

เอวัง โลกัง อะเวกขันตัง มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ

———————————————————-

อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ

———————————————————-

โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ

ทะสันนะมัญญะตะรัง ฐานัง ขิปปะเมวะ นิคัจฉะติ

———————————————————-

เวทะนัง ผะรุสัง ชานิง สะรีรัสสะ จะ เภทะนัง คะรุกัง วาปิ อาพาธัง จิตตักเขปัง วะ ปาปุเณ ราชะโต วา อุปะสัคคัง อัพภักขาณัง วะ ทารุณัง ปะริกขะยัง วะ ญาตีนัง โภคานัง วะ ปะภังคุณัง อะถะ วาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะหะติ ปาวะโก กายัสสะ เภทา ทุปปัญโญ นิระสัง โส อุปปัชชะติฯ

———————————————————-

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ

———————————————————-

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ

———————————————————-

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฎิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติฯ

———————————————————-

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ

———————————————————-

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ

เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ

———————————————————-

กะตะเม เอกาทะสะฯ

สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติฯ

นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติฯ

มะนุสสานัง ปิโย โหติฯ

อะมะนุสสานัง ปิโย โหติฯ

เทวะตา รักขันติฯ

นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติฯ

ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติฯ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติฯ

อะสัมมูฬ์โห กาลัง กะโรติฯ

อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติฯ

———————————————————-

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ

อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติฯ

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทาฯ ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เมฯ*

———————————————————-

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ*

***** จบบทสวดภาษาบาลี *****

เม* สวดให้ตนเอง เต* สวดให้ผู้อื่น

———————————————————-

สวดมนต์พลิกชีวิต ประโยชน์จากการสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน

สวดมนต์พลิกชีวิต ประโยชน์จากการสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน


ประโยชน์จากการสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน

หลายคนที่อาจจะสงสัย สวดมนต์อย่างไร ให้เห็นผลดีวันนี้เราได้นำ ประโยชน์จากการสวดมนต์ การสวดมนต์ที่จะทำให้ท่านได้พบกับอานิสงส์จากความโชคร้ายกลายเป็นดี มาพร้อมกับการสวดมนต์เป็นประจำที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านดังต่อไปนี้

  • ช่วยฝึกวินัยสมาธิ และความอดทนการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันจะต้องใช้วินัย และความอดทนเป็นอย่างมากจึงทำให้ท่านได้ฝึกฝน เพราะฉะนั้นการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอทั้งในเรื่องวินัยสติสมาธิ
  • ช่วยบำบัดความเครียดทำให้จิตใจสงบ กระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมี และสารประสาทที่มีส่วนช่วยบรรเทาความเครียดออกมา
  • สวดมนต์พลิกชีวิต ทำให้นอนหลับสบายง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะการสวดมนต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนเข้านอนมีความสำคัญอย่างมากต่อตัวผู้สวด และจะทำให้ท่านได้พบกับประสิทธิภาพในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมง งดเล่นโทรศัพท์และสวดมนต์จะทำให้หลับง่ายขึ้นดีนักแล
  • มีสติเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น สามารถมองข้ามปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ได้ไปอย่างง่ายดายเพราะการสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยให้ท่านพักกายวาจาใจ และหันมามองความเป็นจริง
  • มีโชคดีอยู่ตลอด หมอเชื่อว่าก้าวสวดมนต์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เรื่องของความศรัทธาส่วนบุคคลและการสวดมนต์ถือเป็นผลดีต่อตัวผู้สวดเป็นอย่างมาก

สรุป และนี่ก็คืออานิสงส์สำหรับการ บทสวดพลิกชีวิต ที่จะทำให้ทุกท่านมีจิตใจที่สงบสุขเป็นประจำในทุกวันและสิ่งสำคัญการคิดดี ทำดี การเลือกคบคนดี ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตเราเป็นอย่างมาก และการหมั่นสวดมนต์ภาวนาจะทำให้ทุกท่านได้พบกับสิ่งที่ปรารถนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเสี่ยงโชค และสิ่งสำคัญจะทำให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Related Posts