สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รับสมัคร : พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน :  18000 บาท

ประเภท :  บริหารทั่วไป

จำนวน :  5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลนโยบายรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน

๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๓) วิเคราะห์นโยบายของกรมพลศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน

หรือกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๕) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามผลการใช้งบประมาณ

๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– ทักษะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– สมรรถนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เกณฑ์การประเมิน :  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638203512528903616.pdf

เว็บไซต์ : http://dpe.thaijobjob.com/

Related Posts