สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รับสมัคร :  พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง :  นิติกร

เงินเดือน :  18000 บาท

ประเภท :  บริหารทั่วไป

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การพิจารณา ตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมพลศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

๒. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ

๓. ร่วมดำเนินการด้านงานนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม เพื่อให้การพิจารณา ตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้องและเป็นธรรม

๔. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– ทักษะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– สมรรถนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638203506399964851.pdf

เว็บไซต์ :  http://dpe.thaijobjob.com/

Related Posts