สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร              ข้าราชการ โดยวิธี  สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง               ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เงินเดือน              11500 – 12650 บาท

ประเภท               ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 150 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปวส.

รายละเอียดวุฒิ    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ         รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)            หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1) ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมงานทาง

2) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี

3) ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

4) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การตรวจงานก่อสร้าง กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง และเครื่องจักรก่อสร้าง

ทักษะสมรรถนะ                –

เงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176859833197839.pdf

เว็บไซต์ : httpswww.doh.go.thcontentpageofficial_jobs246561


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts