สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เงินเดือน :            11500 – 12650 บาท

ประเภท :             ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :               15 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า

2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า

3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า

4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

5) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

6) ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์

7) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

8) ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง

9) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

10) ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

11) ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176863188451732.pdf

เว็บไซต์ : https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts