สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิชาการพัสดุ

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิชาการพัสดุ

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รับสมัคร :  พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุ

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :  บริหารทั่วไป

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

๒) ตรวจสอบ จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

๖) ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๗) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานพัสดุแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในงานพัสดุที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงงานพัสดุที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– ทักษะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

– สมรรถนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638203509287997924.pdf

เว็บไซต์ : http://dpe.thaijobjob.com/

Related Posts