วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง

วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง

วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง

กำหนดการเลือกตั้งใกล้มาถึงแล้ว กกต.เคาะ วัน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันที่ 7 พฤษภาคม ถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่สำหรับบางรายอาจมีภาระหน้าที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้มีกำหนดเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงคะแนน เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต และนอกเขตเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ จะต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งอย่างน้อยกว่า 90 วันนับถึงวัน เลือกตั้ง


การเตรียมข้อมูลเมื่อต้อง ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566

สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อม กกต.ได้เปิดระบบให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เขตจังหวัดสามารถดำเนินการยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องส่งเอกสาร ได้ผ่านช่องทาง

สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการลงทะเบียนโดยข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเมื่อต้องลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ จะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อตัวเอง -นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ถูกต้อง
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้ง
การเตรียมข้อมูลเมื่อต้อง ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566
การเตรียมข้อมูลเมื่อต้อง ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566

วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

ท่านที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้า 2023 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ครบถ้วนเรียบร้อย แล้วเลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบข้อมูล ที่ปรากฏให้ครบถ้วนว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากไม่ถูกต้อง ให้รีบแก้ไขโดยทันที
 • กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้า หากท่าจอยากจะประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ลงคะแนนให้ระบุสถานที่จะประสงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว เลือกบันทึกข้อมูล
 • เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล ให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือกรายการยืนยัน และบันทึกข้อมูล
 • เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับผู้ที่จะประสงค์ ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต หรือการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อย่างง่ายๆ

กำหนดการระยะเวลาในการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต

 • กำหนดการลงทะเบียนวันที่ 25 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2566
 • วันเวลาเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00-17:00 น.
วัน เลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์
วัน เลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์


ช่องทางการ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั่วประเทศ

1. ยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง

 • กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักเขตในวัน และเวลาราชการ
 • ต่างจังหวัด สามารถยื่นคำร้องขอต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในวัน และเวลาราชการ
 • สามารถยื่นคำร้องขอเป็นกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นยื่นแทนได้

2. ยื่นคำร้องขอทางไปรษณีย์

 • ตรวจสอบรายละเอียดจ่าหน้าซอ งถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ของเขตอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่
 • ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสิ่งสำคัญ เอกสารประกอบคำร้อง
 • แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก่อนวัน หรือเลือกตั้งเขตเลือกตั้ง ฝ่ายบุคคล หรือคณะบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ยื่นคำร้องขอ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนก่อนวัน เลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ ณ. ที่เลือกตั้งการนอกเขต และการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

 • ระบบลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตผ่านระบบเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th หรือ application  กรมการปกครอง thai ID
 • application smart vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เลือกไปยัง การเลือกตั้ง ส.ส เลือกเมนู วิธีการ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
 • จากนั้นเลือกเมนู นอกเขตเลือกตั้งแล้วคลิกลงทะเบียนออนไลน์ เลือกเมนูการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขต
 • เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลวันเดือนปี เกิดหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ให้ตรวจสอบข้อมูลว่า ชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปรากฏอยู่ในนั้นถูกต้อง หรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วกดบันทึกข้อมูล
 • จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับ เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน หรือพิมพ์บันทึกไฟล์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการในการใช้ออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนนอกเขต

การยื่น เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต้องนำส่งเอกสาร และหลักฐานการประกอบการลงทะเบียนใดๆ ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ

Related Posts