สมัครสอบ กรมการปกครอง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง

สมัครสอบ กรมการปกครอง นักวิชาการเงินและบัญชี

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน :            15000-16500 บาท

ประเภท :             วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :               50 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ทักษะ/สมรรถนะ :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

เงื่อนไข :  ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638193328107864234.pdf

เว็บไซต์ :  http://job.dopa.go.th


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเพิ่ม

Related Posts