สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เงินเดือน :            11500 – 12650 บาท

ประเภท :             ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :               40 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1) ไฟฟ้ารถยนต์

2) ระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์

3) นิวเมติกและไฮดรอลิกส์

4) การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

5) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

6) เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176864287473663.pdf

เว็บไซต์ : https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts