สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

เงินเดือน :            15000 – 16500 บาท

ประเภท :             วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :               3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทาง ในประเทศและต่างประเทศ

3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานทาง

4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

5. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176858160562901.pdf        

เว็บไซต์ : https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts