สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รับสมัคร :            พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง :            เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)

เงินเดือน :            11,280-13,800 บาท

ประเภท :             เทคนิค

จำนวน :               1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวช.

– ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จากสถานศึกษา

ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      

วิธีการเลือกสรร :              – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน :         

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181839439834762.pdf

เว็บไซต์ :  https://md.thaijobjob.com/

ตำแหน่งอื่นๆ

Related Posts