คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 2566

คาถาชินบัญชร


คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 2566

บทสวดเสริมสิริมงคลท คาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม และฉบับย่อ สวดแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิต สวดแล้วรวย บทสวด (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) วิธีสวด ตั้งนะโม 3 จบ สวดได้เป็นประจำทุกวัน ช่วยคุ้มครองภัยอันตราย เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หากสวดสม่ำเสมอ เป็นประจำ ศัตรูไม่กล้าเข้ามาใกล้ หรือแพ้ภัยตัวเอง มีเมตตามหานิยม ขจัดคุณไสยได้ดีนักแล

คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี


คาถาชินบัญชร ควรสวดตอนไหนดี

จากบทพระคาถาที่สืบทอดต่อกัน มาในสมัยอดีตกล่าว คือการหัดสวด พระ คาถาชินบัญชร ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น ให้เตรียม ดอกไม้สามสี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้าน 1 ดอก) 1 กำมือ ธูปหอม อย่างดี 9 ดอก เทียนเล่มหนัก 1 บาท  เพื่อความสิริมงคลจำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการ ตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึง สมเด็จพระอาจารย์โตแล้ว เริ่มสวดพระคาถา ได้ตลอดตามความสะดวก


บทสวดพระคาถาชินบัญชร (ฉบับย่อ)

ตั้งนะโม 3 จบ

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

แล้วกล่าวบทสวด พระคาถาชินบัญชร (ฉบับย่อ)

 • ชิน ณะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนาก่อนนอน 10 จบ)


บทสวดพระ คาถาชินบัญชร (ฉบับเต็มบท
15 บท)

ตั้งนะโม 3 จบ

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ปุตตะกาโมลเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโน มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

 1. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
 2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา
 3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
 4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
 5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
 6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
 7. กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร
 8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ
 9. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
 10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ
  สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
 11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
 12. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
  วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา
 13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
 14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
 15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ
คำแปล บทสวดพระ คาถาชินบัญชร
คำแปล บทสวดพระ คาถาชินบัญชร

คำแปล บทสวดพระ คาถาชินบัญชร

 1. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์
 2. มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
 3. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
 4. พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง
 5. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
 6. มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
 7. พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
 8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
 9. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
 10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง
 11. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
 12. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
 13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ
 14. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
 15. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ
ตั้งนะโม 3 จบ
ตั้งนะโม 3 จบ


สิริมงคลอานิสงสิ์ของการสวด คาถาชินบัญชร

บทสวด คาถาชินบัญชร มีประโยชน์ล้นเหลือ เนื่องจากอนุภาคมีความศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดหมั่นสวดภาวนาเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเดิน นั่ง นอน หรือภาวนาพระคาถาแม้ยามอาบน้ำ แปรงฟัน หรือกระทั่งตอนทำงานก็ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ศัตรูแพ้พ่าย ป้องกันฝันร้าย พร้อมกับประโยชน์นานานับประการดังต่อไปนี้

 • ผู้ใดสวดคาถานี้เป็นประจำ จะทำให้เกิดสิริมงคลศัตรูไม่กล้าย่างกาย
 • มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดคุณไสยต่างๆ ทำให้มีอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ ตั้งนะโม 3 จบ
 • ทำให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว มีสมาธิสูงเสริมสติปัญญาถ้าหากสวดเป็นประจำ
 • แคล้วคลาดปลอดภัย จากพยานอันตรายภูตผีปีศาจ และคุณไสยทั้งปวง
 • มีเมตตามหานิยม เสริมสิริมงคลกับตัวเองดีนักแล ทำมาค้าขายขึ้นร่ำรวยสำเร็จสมดังใจหวัง

สวดมนต์ คาถาชินบัญชร ศรัทธา ทำน้ำมนต์รสแก้วิกลจริต แก้สัพพะโรคได้หลายสิ่ง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปราศจากมารภูตผี ปีศาจ เมื่อเดินทางไปที่ใดๆ ให้สวด 10 จบ แล้วอธิษฐานก็จะสำเร็จดั่งใจ เป็นบทที่แคล้วคลาดปลอดภัยดีนักแล เมื่อสวดเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีบทสวด ถาคาเงินล้าน สำหรับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หมั่นสวดเป็นประจำ ดีนักแล

Related Posts