สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

เงินเดือน :            17500 – 19250 บาท

ประเภท :             วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :               3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 24 พฤษภาคม 2566

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา

2. วิชาความรู้ด้านวัสดุงานทาง และปฐพีกลศาสตร์

3. วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง

4. วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบำรุงทาง

5. วิชาความรู้ด้านการวิศวกรรมขนส่งและจราจร

6. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176852676841270.pdf

เว็บไซต์ :  https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts