สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับสมัคร  :  ข้าราชการ โดยวิธี  สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

เงินเดือน  : 10,840 – 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา – ปวท.

– ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตรหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ

(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตร หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

– ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม (วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม

– เทคโนโลยีการผลิตพืช

– งานด้านส่งเสริมการเกษตร

– นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร

ทักษะสมรรถนะ                –

เงื่อนไข ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร  :  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร  : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638181090618836627.pdf

เว็บไซต์ : httpqsds.thaijobjob.com

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts