สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เงินเดือน :            15000 – 16500 บาท

ประเภท :             วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :               3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

1. สถิติและคณิตศาสตร์เบื้องต้น

2. สถิติวิเคราะห์

3. เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638176854960997282.pdf

เว็บไซต์ : https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts