สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง

สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง

สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            เจ้าหน้าที่ปกครอง

เงินเดือน :            11500 – 12650 บาท

ประเภท :             ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :               90 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ทักษะ/สมรรถนะ :            รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

เงื่อนไข :              ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638193326112776730.pdf

เว็บไซต์ : http://job.dopa.go.th

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts