สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

รับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน :  11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management information System)

2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

5) พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข

ทักษะ/สมรรถนะ :  รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เงื่อนไข :  ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638207209769428032.pdf

เว็บไซต์ :  http://anamai.thaijobjob.com/

Related Posts