สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เงินเดือน :  15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

– ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม(วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :  ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181079861681733.pdf        

เว็บไซต์ :  http://qsds.thaijobjob.com/

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts