สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เงินเดือน :            10,840 – 12,650 บาท

ประเภท :             ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :               2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวท.

– ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ

(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาบัตร หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

– ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม(วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

– พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

– พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

– ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181094337883159.pdf        

เว็บไซต์ :  http://qsds.thaijobjob.com/

ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts