รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :            นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

เงินเดือน :            11500-12650 บาท

ประเภท :             ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :               15 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

๒. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

๑) ความรู้เฉพาะด้านไฟฟ้ากำลัง

– เครื่องกลไฟฟ้า

– การติดตั้งระบบไฟฟ้า

– ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

– ระบบแสงสว่าง

๒) ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ

๓) ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

4) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638161435100983437.pdf

เว็บไซต์ : https://moph.thaijobjob.com/

สมัครตำแหน่งอื่นๆ

Related Posts