สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เงินเดือน :  15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :  7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

 – ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม (วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ)

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม

– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

– การจัดการศัตรูพืช

– การจัดการดินปุ๋ย

– คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

– การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

– การจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์ทางการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :  ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181075558726175.pdf

เว็บไซต์ :  http://qsds.thaijobjob.com/

ตำแหน่งงานอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts